Algemene voorwaarden

Algemene leverings- en dienstverleningsvoorwaarden

Algemene leverings- en dienstverleningsvoorwaarden van HAAGEN Rookgeneratoren BV gevestigd te Baarle-Nassau aan de industrieweg 5, Postcode 5111 ND. Hierna te noemen: HAAGEN.

Artikel 1 Toepasselijkheid

1.1           Deze algemene leverings- en dienstverleningsvoorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, diensten, leveringen en overeenkomsten van HAAGEN.

1.2           Van deze algemene leverings- en dienstverleningsvoorwaarden kan slechts worden afgeweken indien HAAGEN dit nadrukkelijk schriftelijk vermeldt of erkent.

1.3           Andere algemene voorwaarden, zoals inkoopvoorwaarden van wederpartijen, zullen, voor zover zij niet in overeenstemming zijn met deze algemene leverings- en dienstverleningsvoorwaarden, slechts toepasselijk zijn, indien HAAGEN dit bij afzonderlijk geschrift nadrukkelijk overeengekomen is.

1.4           Deze algemene leverings- en dienstverleningsvoorwaarden gelden ook ten gunste van personeel en hulpkrachten van HAAGEN, die bij de uitvoering van de overeenkomst werkzaam zijn, alsmede ten gunste van derden, door wie HAAGEN de overeenkomst geheel of gedeeltelijk laat uitvoeren.

 

Artikel 2 Offertes

2.1           Alle offertes zijn, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten, vrijblijvend en exclusief omzetbelasting. Een vrijblijvende offerte kan door HAAGEN worden herroepen tot uiterlijk één week na aanvaarding door de wederpartij.

2.2           Maten, gewichten, kleuren en technische gegevens in de offertes dienen dusdanig te worden gelezen dat de wederpartij rekening moet houden met kleine afwijkingen, die de grenzen van het normale niet te buiten gaan.

2.3           Prijzen in offertes en overeenkomsten zijn gebaseerd op de relevante omstandigheden en gegevens (met name de kosten van lonen en materialen), zoals die golden c.q. aan HAAGEN bekend waren ten tijde van het uitbrengen van de offerte c.q. het aangaan van de overeenkomst.

2.4           HAAGEN is gerechtigd aangeboden of overeengekomen prijzen naar redelijkheid en billijkheid te wijzigingen, indien in die omstandigheden of gegevens na het uitbrengen van de offerte c.q. het aangaan van de overeenkomst, maar voor de uitvoering van de overeenkomst wijziging komt.

2.5           Als opdrachtgever/wederpartij aan HAAGEN gegevens, tekeningen e.d. verstrekt, mag HAAGEN uitgaan van de juistheid hiervan en zal hij zijn aanbieding hierop baseren.

2.6           HAAGEN draagt geen verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor door de opdrachtgever uitgewerkte ontwerpen, zelfs niet indien HAAGEN hierover adviezen heeft uitgebracht. Evenmin draagt HAAGEN verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor onderdelen en materialen die haar door de koper ter beschikking zijn gesteld of voorgeschreven.

2.7           Offertes en overeenkomsten uitgebracht c.q. aangegaan door vertegenwoordigers, handelsagenten of  tussenpersonen zijn voor HAAGEN slechts bindend na schriftelijke orderbevestiging door J.W.M. HAAGEN.

 

Artikel 3 Levering

3.1           Levering geschiedt af fabriek (“Ex-works”) conform de laatste versie van Incoterms. De prijzen zijn exclusief omzetbelasting en emballage.

3.2           Opgegeven levertijden gelden niet als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient de wederpartij HAAGEN in gebreke te stellen alvorens HAAGEN in verzuim zal zijn.

3.3           De levertijd begint op de dag die door beide partijen schriftelijk overeengekomen is.

3.4           Indien HAAGEN door overmacht niet in staat is binnen de levertijd geheel, juist en deugdelijk te leveren, heeft HAAGEN het recht om de overeenkomst te ontbinden, dan wel om aan de wederpartij een redelijke termijn mede te delen waarbinnen alsnog geheel, juist en degelijk geleverd kan worden, een en ander zonder dat HAAGEN gehouden zal zijn tot enige schadevergoeding.

3.5           Van overmacht aan de zijde van HAAGEN is sprake, indien HAAGEN na het sluiten van de overeenkomst verhinderd wordt aan haar verplichtingen uit deze overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen, bijvoorbeeld ten gevolge van oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, molest, brand, waterschade, niet bereikbaar zijn van bepaalde gebieden, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, alles zowel in het bedrijf van HAAGEN als bij derden, van wie HAAGEN de benodigde materialen of grondstoffen geheel of gedeeltelijk moet betrekken, evenals bij opslag of gedurende transport, al dan niet in eigen beheer, en voorts door alle overige oorzaken, buiten de schuld of de risicosfeer van HAAGEN ontstaan.

3.6           HAAGEN heeft het recht leveringen of diensten door derden te doen verrichten.

3.7           De koper dient er voor te zorgen dat HAAGEN de installatie ongestoord kan verrichten. Daarbij dient hij onder meer te zorgen voor vrije toegang tot de plaats van installatie en de aanwezigheid van alle noodzakelijke voorzieningen.

 

Artikel 4 Aansprakelijkheid

4.1           Alle aansprakelijkheid betreffende producten, de levering, de bewerking, het vervoer en het gebruik van door HAAGEN geleverde zaken is uitgesloten, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van HAAGEN.

4.2           Voor vergoeding komt echter alleen in aanmerking die schade waartegen HAAGEN verzekerd is, dan wel redelijkerwijs verzekerd had behoren te zijn.

4.3           Niet voor vergoeding in aanmerking komt:

  • Bedrijfsschade, waaronder mede wordt verstaan stagnatieschade en gederfde winst;
    • Opzichtschade, waaronder wordt verstaan schade die door of tijdens de uitvoering van de overeenkomst wordt toegebracht aan personen en/of zaken die zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar de overeenkomst wordt uitgevoerd;
  • Schade veroorzaakt door derden, zoals bijvoorbeeld door HAAGEN ingeschakelde hulppersonen.

4.4           Ingeval HAAGEN als gevolg van de uitvoering van de overeenkomst enige aansprakelijkheid tegenover derden oploopt, zal de wederpartij HAAGEN hiervan vrijwaren.

 

Artikel 5 Annulering van overeenkomsten

5.1           Indien wederpartij een overeenkomst annuleert, is HAAGEN gerechtigd aan de wederpartij de door haar gemaakte kosten, die niet meer ongedaan te maken zijn alsmede de gederfde winst in rekening te brengen.

5.2           De gederfde winst zal tenminste 25% bedragen van de vergoeding (exclusief omzetbelasting) die HAAGEN bij de uitvoering van de ontvangen overeenkomst zou hebben.

 

Artikel 6 Reclamaties

6.1           Reclamaties geven de wederpartij niet het recht zijn betalingsverplichtingen jegens HAAGEN uit te stellen of op te schorten.

6.2           Reclamaties moeten schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend binnen veertien dagen nadat de wederpartij van de klacht heeft kennis genomen, of redelijkerwijs van de klacht kennis had kunnen nemen, bij gebreke waarvan HAAGEN gerechtigd is de klacht naast zich neer te leggen.

6.3           Indien de reclamatie gerechtvaardigd is, heeft HAAGEN het recht om, naar haar keuze de door haar opgestelde facturen te verlagen, dan wel de uitkomsten van haar werkzaamheden te verbeteren.

 

Artikel 7 Transport en Verpakking

7.1           HAAGEN is gerechtigd de wijze van vervoer te bepalen.

7.2           Vervoerskosten zijn niet in de offertes en verkoopprijzen begrepen, doch worden, indien aanwezig, afzonderlijk aan wederpartij in rekening gebracht.

7.3           Het vervoer geschiedt voor risico van de wederpartij.

7.4           De goederen worden door HAAGEN geleverd in de naar haar oordeel geschikte verpakking. Indien de koper een andere verpakking voorschrijft, kan HAAGEN de kosten daarvan in rekening brengen.

 

Artikel 8 Betaling

8.1           Betaling zal steeds plaats dienen te vinden binnen 30 dagen na de factuurdatum of binnen een schriftelijk overeengekomen termijn of betalingsregeling, zonder enige korting of verrekening, ten kantore van HAAGEN of door overschrijving op de bankrekening van HAAGEN.

8.2           HAAGEN behoudt zich de eigendom van geleverde producten voor tot op het moment dat de ter zake verschuldigde koopsom, inclusief eventuele wettelijke rente, incasso kosten en dergelijke, betaald en door HAAGEN geheel ontvangen zijn, ook indien de geleverde producten inmiddels zijn bewerkt of verwerkt in andere producten. Indien de wederpartij niet binnen de gestelde termijn betaalt, zal hij geacht worden van rechtswege in verzuim te zijn zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling vereist is.

8.3           Vanaf dat moment zullen de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 en volgende van het Burgerlijk Wetboek, alsmede gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten gemaakt ten einde de nakoming, ontbinding en/of schadevergoeding te vorderen, voor rekening van de wederpartij zijn, behoudens voor zover HAAGEN door onherroepelijke rechterlijke uitspraak te dier zake in het ongelijk is gesteld.

8.4           De incassokosten zullen tenminste 15% van het nog verschuldigde bedrag belopen, met een minimum van € 225,00.

8.5           De wederpartij is steeds gehouden op eerste verzoek van HAAGEN zekerheid te stellen voor de nakoming van zijn verplichtingen. Indien de wederpartij niet aan dit verzoek voldoet, zal HAAGEN gerechtigd zijn om de overeenkomst alsmede andere nog uitgevoerde overeenkomsten tussen HAAGEN en de wederpartij zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en schadevergoeding te vorderen.

8.6           De wederpartij is steeds gehouden op eerste verzoek van HAAGEN zekerheid te stellen voor de nakoming van zijn verplichtingen. Indien de wederpartij niet aan dit verzoek voldoet, zal HAAGEN gerechtigd zijn om de overeenkomst alsmede andere nog bestaande overeenkomsten tussen HAAGEN en de wederpartij zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden en schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 9  Rechten van industriële en intellectuele eigendom

9.1           De wederpartij erkent het auteurs- c.q. eventueel van toepassing zijnde octrooi en/of modellenrecht van HAAGEN, ter zake van de door haar bedachte vindingen of haar vervaardigde ontwerpen.

9.2           Het auteurs- c.q. octrooi en/of modellenrecht op de door HAAGEN bij de uitvoering van een opdracht gemaakte ontwerpen en bedachte vindingen berust uitsluitend bij HAAGEN.

9.3           Tenzij schriftelijk anders overeen gekomen blijven de originele ontwerpen, die door HAAGEN bij de uitvoering van een overeenkomst zijn gemaakt, onder berusting van HAAGEN en is het de wederpartij niet toegestaan het hen ter goedkeuring toegezonden ontwerp voor andere doeleinden te gebruiken dan ter beoordeling of het werk conform het ontwerp kan worden uitgevoerd.

9.4           Indien er sprake is van een auteursrecht c.q. van een octrooi- of modellenrecht van HAAGEN, krijgt de wederpartij van HAAGEN een in omvang en tijdsduur onbeperkte licentie voor het niet exclusieve gebruik van dat recht.

9.5           De licentie geldt slechts indien de wederpartij voldoet aan de financiële verplichtingen, die verband houden met de beschikbaarstelling van het auteursrechtelijk beschermde ontwerp.

9.6           De licentie geldt uitsluitend voor het gebruik van het betreffende ontwerp of vinding door de wederpartij zelf of door personen of lichamen, die de werkzaamheden van de wederpartij in dier voege overnemen of voortzetten, dat zij in zoverre met de wederpartij te vereenzelvigen zijn.

9.7           Gebruik van de licentie door derden is niet toegestaan, dan na schriftelijke toestemming van HAAGEN.

9.8           Zolang het eigendomsvoorbehoud bestaat, kan HAAGEN de goederen zonder ingebrekestelling terugnemen. De koper machtigt HAAGEN daartoe de plaatsen te betreden waar deze zich bevinden.

9.9           Zolang het eigendomsvoorbehoud bestaat, is de koper niet gerechtigd de goederen te vervreemden, noch is hij bevoegd de goederen te bezwaren met enig (beperkt) recht.

 

Artikel 10 Domicilie

10.1         Partijen kiezen ter zake van de uitvoering van de overeenkomst woonplaats te Baarle-Nassau.

10.2         De aldaar bevoegde rechter zal bij uitsluiting bevoegd zijn kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen zich tegen deze aanwijzing verzetten.

 

Artikel 11 Toepasselijk recht

11.1         Het Nederlands recht is bij uitsluiting van ieder ander rechtstelsel van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen partijen.

11.2         Het Weens koopverdrag (C.I.S.G.) is niet van toepassing, evenmin als enig andere internationale regeling waarvan uitsluiting is toegestaan.

 

Artikel 12 Garantie

12.1         HAAGEN garandeert de goede werking van haar producten en de deugdelijkheid van de daarin gebruikte materialen en onderdelen gedurende een termijn van twaalf (12) maanden na levering of gedurende een afwijkende termijn indien dit schriftelijk overeengekomen is tussen HAAGEN en de wederpartij. Geen garantie wordt gegeven voor producten die niet nieuw waren op het moment van levering.

12.2         Indien de overeenkomst betreft het bewerken van door de koper geleverd materiaal, garandeert HAAGEN de uitgevoerde bewerking gedurende een termijn van zes (6) maanden na levering. Indien blijkt dat de bewerking ondeugdelijk was, kan HAAGEN naar zijn keuze het gebrek herstellen of de bewerking opnieuw uitvoeren op door de koper te leveren materiaal of een evenredig deel van de koopprijs restitueren.

12.3         Op de onderdelen waarvan de slijtage duidelijk afhankelijk is van het gebruiksintensiteit en gebruiksfrequentie van het geleverde, geldt een garantietermijn van twaalf (12) maanden of een gebruiksduur van 750 uur al naar gelang wat als eerste bereikt wordt.

12.4         Indien het dagelijks gebruik intensiever is dan normaal geacht wordt voor het geleverde, wordt de garantietermijn evenredig verkort.

12.5         HAAGEN dient over een intensiever gebruik geïnformeerd te worden. Indien de wederpartij hierin in gebreke blijft, vervalt de garantie in zijn geheel.

12.6         De garantie geldt niet voor gebreken die zich voordoen na wijziging of reparatie door derden of indien de producten niet gebruikt worden voor het doel waarvoor zij bestemd zijn of wanneer gebreken zijn ontstaan door normale slijtage, onoordeelkundig gebruik of onjuist onderhoud. Tevens kan de koper geen beroep doen op de garantiebepalingen:

12.6.1      installatie van software en/of systemen, aangekocht door koper, zonder voorafgaande toestemming van HAAGEN.

12.6.2      bij normale slijtage (uitzondering: onderdelen als vermeld onder punt 12.3)

12.6.3      indien de koper nalatig is geweest in onderhoud of de goederen heeft ingezet voor zaken waarvoor deze niet zijn ontworpen.

12.6.4      indien de koper wijzigingen aan de goederen heeft aangebracht c.q. heeft laten aanbrengen door derden.

12.6.5      bij onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik, verkeerde aansluitingen, verkeerde netspanning, blikseminslag, beschadiging door inwerking van vocht of andere van buiten komende oorzaken of onheilen.

12.6.6      als er zich softwarematige problemen voordoen door de installatie van softwareprogramma’s die door derden zijn aangebracht zonder de uitdrukkelijke toestemming van HAAGEN.

12.7         De reparaties onder garantie vinden in principe plaats op de fabriekslocatie en door HAAGEN. Indien reparatie bij HAAGEN niet mogelijk is, heeft de koper alleen recht op vervanging of reparatie van de defecte onderdelen (tenzij anders expliciet is overeengekomen).

12.8         HAAGEN kan besluiten de goederen niet te repareren, maar te vervangen door geheel nieuwe of gelijkwaardige of deze terug te nemen en eventueel een deel van de koopprijs te restitueren en/of een gelijkwaardig alternatief te bieden.

12.9         De onder garantie vervangen goederen worden eigendom van HAAGEN.

 

Artikel 13 Ontbinding

13.1 HAAGEN is bevoegd de met de wederpartij gesloten overeenkomsten zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, waarbij zij haar recht op het vorderen van schadevergoeding onverkort behoudt, ingeval van:

13.1.1      niet tijdige betaling van voor invordering vatbare bedragen door de wederpartij;

13.1.2      onderbreking van betaling door de wederpartij;

13.1.3      aanvraag van surseance van betaling door de wederpartij;

13.1.4      aanvraag van faillissement van de wederpartij;

13.1.5      onder curatelestelling van de wederpartij;

13.1.6      liquidatie van de onderneming van de wederpartij;

13.1.7      niet afnemen van het gekochte binnen de overeengekomen termijn (of indien geen termijn is overeengekomen: binnen drie maanden) door de wederpartij bij levering op afroep; zal HAAGEN gerechtigd zijn om de overeenkomst alsmede andere nog uitgevoerde overeenkomsten tussen HAAGEN en de wederpartij zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en schadevergoeding te vorderen.